+66 (0) 2731 - 1029 center@ncp.co.th

CSR Activities

NCP – Big Cleaning Day

939x325-01

เพราะบริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด เป็นสถานที่ที่พนักงานทุกคนต้องใช้ชีวิตและปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ใน 3 ของวัน
หรือเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองก็ว่าได้

Big Cleaning Day (8/7/59) จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดูแล NCP ให้น่าอยู่ รักษาที่ทำงานให้น่ามอง โดยได้รับความร่วมมือ
จากทุกส่วนงานที่ส่งตัวแทนมาเป็นอาสาสมัครร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง, บริเวณภายในรั้วบริษัทฯ, บริเวณนอกรั้วบริษัทฯ และจัดเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย รักษามาตรฐานคุณภาพด้านการผลิตอาหาร และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือเยี่ยมชมบริษัทฯ อีกด้วย