เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน

Full Time
โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
Posted 3 ปี ago

รายละเอียดงาน :
• รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
ให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้
• ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
• สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสียง ทางด้านบัญชี การเงิน และระบบงานที่สำคัญในฝ่ายงานต่างๆ
• กำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ และเลือกวิธีตรวจสอบอย่างเหมาะสม หรือจัดทำแผนงานการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
• รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอและสมบูรณ์
• จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ รวบรวมทั้งเอกสาร หลักฐานให้สมบูรณ์ครบถ้วน
• ช่วยในการนำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบและติดตามผลปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษา เพื่อการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 1ปีขึ้นไป หากเป็นธุรกิจที่มีทั้งสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint ได้คล่อง
• มีความละเอียดรอบคอบสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ โรงงานจังหวัดชลบุรีได้เป็นครั้งคราว
• วันและเวลาทำงานปกติ: วันจันทร์ – วันศุกร์, และเสาร์สุดท้ายของเดือน 08.30 – 17.30 น.
• มีบุคคลค้ำประกันในการทำงานได้

สถานที่ทำงาน :
• โรงงานลาดพร้าว 107 จ.กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม :
• โทร 02-731-1029 ต่อ 6202-4
• อีเมล RecruitTeam@ncp.co.th

Job Features

Job CategoryRecruit NCP
Rank1

Apply Online