ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์เครือ NCP ปลอดภัย กรดไขมันทรานส์ 0 กรัม

   ข่าวประชาสัมพันธ์    ผลิตภัณฑ์เครือ NCP ปลอดภัย กรดไขมันทรานส์ 0 กรัม
หลังจากการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ลงนามโดย ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้วยข้อความที่ว่า

โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จากประกาศดังกล่าวทำให้วงการผู้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารเกิดความตื่นตัว เนื่องจากอาหารนับเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนต้องบริโภคเพื่อดำรงชีพในชีวิต และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยง หรือผลกระทบด้านสุขภาพ

บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด หรือ NCP ในฐานะแบรนด์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีใส่ใจในด้านสุขภาพของผู้บริโภคเสมอมา และเล็งเห็นต่อความสำคัญของผลกระทบในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก กรดไขมันทรานส์ หรือไขมันที่เกิดจากการแปรรูปปรากฏอยู่บนฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ฟิตเน่ (Fitne’) รวมถึงเอ็มเซล คอฟฟี่ (MZEL Coffee)

ทั้งนี้ ส่วนประกอบดังกล่าวในส่วนของ กรดไขมันทรานส์ บนฉลากผลิตภัณฑ์ของ ฟิตเน่ และ เอ็มเซล ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า กรดไขมันทรานส์ นั้นมีปริมาณ 0 กรัม ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/ IEC 17025 หรือข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการทดสอบ หรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำเชื่อถือได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคทุกคนจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของ ฟิตเน่ จะไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ สอดคล้องกับคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ที่ระบุว่า ไม่ควรบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี กรดไขมันทรานส์ มากกว่า 2.2 กรัมต่อวัน เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยง

ทำให้ทุกคนสามารถเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ภายใต้การผลิต และจัดจำหน่ายของบริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด ได้ว่าจะไม่ส่งผลต่อด้านความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสิ่งที่ NCP ได้คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคตลอดมา เพื่อเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการบริโภคที่ดีด้วย
กลับ
วันที่ : 21/7/2018
อ่าน : 2,235
SHARE