ข่าวสาร

Peace in Mind “การค้นหาภาวะผู้นำในตัวเอง”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “การค้นหาภาวะผู้นำในตัวเอง”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 7 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “การค้นหาภาวะผู้นำในตัวเอง” โดยพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน วลีธรรมบรรยายดังกล่าว ได้นำหลักธรรม 8 ประการ มาเพื่อใช้กับการค้นหาภาวะผู้นำในตัวเองที่ทุกคนสามารถนำไปยึดถือปฏิบัติได้

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝายหิน เชียงใหม่
กลับ
วันที่ : 1/3/2011
อ่าน : 1,852
SHARE