ข่าวสาร

Peace in Mind “เปิดและปรับชีวิต ด้วยแนวคิด ดี ดี”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “เปิดและปรับชีวิต ด้วยแนวคิด ดี ดี”
กิจกรรมที่ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีความสงบสุขทางใจและได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง อันนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดี หลีกพ้นจากการใช้ชีวิตที่แสนลำบาก และพร้อมเผชิญปัญหาที่ก่อให้เกิดทุกข์ได้ตลอดเวลา

ด้วยการ ขจัด ลด ยก สร้าง
ขจัด – เป็นการขจัดกิเลสในจิตใจ รวมถึงการขจัด อคติ และ อวิชชา
ลด – เป็นการลดการใช้จ่ายเกินตน รวมถึงการลดอบายมุข
ยก – เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และระดับจิตใจ
สร้าง – เป็นการสร้างชุมชนคนดี ให้มีการปฏิบัติและมีวินัย พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

ภายในกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการเชิญพระอาจารย์หรือวิทยากรมาบรรยาย, สนทนาธรรม, ชมวีดิทัศน์, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, ถาม – ตอบ ปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ โดยบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ในหัวข้อ “เปิดและปรับชีวิต ด้วยแนวคิด ดี ดี”
โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ
กลับ
วันที่ : 27/8/2015
อ่าน : 1,732
SHARE