นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

บทนำ
บริษัทนิวคอนเซพท์โปรดัคท์ จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ อาทิ 
ก. ลูกค้าในปัจจุบันหรือที่เป็นลูกค้าเป้าหมายที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคลากร ผู้แทนนิติบุคคล ผู้แทน ตัวแทน ที่กระทำในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกค้านิติบุคคลของบริษัท
ข. บุคคลที่เป็นคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือที่เป็นเป้าหมายที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคลากร ผู้แทนนิติบุคคล ผู้แทน ตัวแทน ที่กระทำในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นคู้ค้าหรือพันธมิตรที่เป็นนิติบุคคลของบริษัท บุคคลที่มาติดต่อ บุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัย
ค. บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้แสวงหากำไรทางธุรกิจ
ง. บุคคล ซึ่งเป็นพนักงาน ผู้สมัครงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลที่ถูกอ้างอิง
(รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย บริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัทฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. หลักการพื้นฐาน
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการตามหลักการพื้นฐาน คือ เป็นการประมวลโดยชอบด้วยกฎหมาย เท่าที่จำเป็น และจำกัด ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง การเก็บรักษาและมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนด หรือ บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แสดงอัตลักษณ์  เช่น บัตรประชาชน ภูมิลำเนา คู่สมรส บุตร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ เช่น หมู่โลหิต โรคประจำตัว ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม  สถิติการใช้ผลิตภัณฑ์ สถานที่ส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของบุคคลต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม ข้อมูลระบบ เช่น IP address, MAC  address, Cookie ID. ข้อมูลการใช้เว็บ รวมถึงข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อนุญาตให้สอบถาม หรือสืบค้น หรือเป็นข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น บริษัทนายจ้างเดิม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี หรือข้อมูลสาธารณะอื่นที่เชื่อถือได้

2. แนวทางในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือในขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย  ดังนี้
 • เป็นไปตามสัญญา:  เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีความผูกพันระหว่างกันหรือการเข้าทำสัญญา
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัททั้งในฐานะผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลหรือฐานะอื่นตามกฎหมายอื่น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม:  เพื่อประโยชน์โดยด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์สำคัญต่อชีวิต:  เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งละเอียดอ่อน เช่นข้อมูลชีวภาพ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ชีวภาพความพิกาศ ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา หรือเป็นข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบบุคคล เว้นแต่มีความจำเป็นหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนเช่นว่านั้น และหากมีเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนนั้น เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการประมวลผลโดยไม่ต้องขอความยินยอม

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา การเข้ารับบริการ หรือดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ ย่อมไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แก่ท่านได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอที่จะสามารถนำมาประมวลผลได้อย่างเหมาะสม

3. วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ความยินยอม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากตัวท่านโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบเว็บไซต์หรือช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (LinkedIn, Facebook, Instagram เป็นต้น) การเก็บรวบรวมจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น พร้อมทั้งขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลในใบสมัครงาน จะทำลายภายในหนึ่งปี หากพนักงานไม่ได้รับการคัดเลือก  เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้กำหนดขึ้น โดยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของกิจกรรมและบริการ โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บ ดังต่อไปนี้
 • กรณีที่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว
 • กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านตามความจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้น
 • ในกรณีการดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลายาวนานกว่ากรณีทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาหรือหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากมีเหตุที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งหรือเชื่อโดยสุจริตได้ว่าอาจมีการกระทำละเมิดข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทฯ มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาท และจำเป็นต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นจนกว่ากระบวนการนั้นจะเสร็จสิ้น หรือตามที่ระยะเวลาที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนด

5. สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึง การลบ ทำลาย ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือจากบริษัทฯ เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทฯ หรือหรือ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเข้าถึงสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

กรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์และในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

6. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ 2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ  โดยอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของท่าน เว้นแต่การเปิดเผยหรือโอนดังกล่าวจะได้กระทำภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ อาจถูกเปิดเผยหรือโอนระหว่างบริษัทฯ (ตามรายชื่อที่ระบุให้ข้อ 1 ของประกาศฯ ฉบับนี้) รวมถึงการเปิดเผยหรือโอนให้แก่
 • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ของบริษัทฯ
 • บริษัทใหม่ที่เกิดจากการเข้าควบรวมกิจการหรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทที่รับโอนกิจการจากบริษัทฯ
 • คู่สัญญา คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจัดหางาน เป็นต้น
 • หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทฯ
 • หน่วยงาน หรือ องค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในกรณีที่มีสัญญาหรือปฎิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิเพิกถอน
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to access)
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง การรับสำเนา หรือ การให้บริษัทฯ ทำการเปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ ให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction)
ท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องถูกลบหรือทำลายเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ แต่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิ หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านร้องขอจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ อาจร้องขอให้บริษัทฯ รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ การดำเนินการเช่นว่านั้นจะต้องสามารถกระทำได้ในทางเทคนิค
 • สิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ เป็นกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานภารกิจของรัฐ ฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐานจดหมายเหตุ/ วิจัย/ สถิติ
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be forgotten)
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ หมดความจำเป็นในการประมวลผลตามที่ได้กำหนดตามวัตถุประสงค์ หรือ ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป หรือ ท่านได้ทำการคัดค้านการประมวลผลในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บเพื่อทำการตลาดแบบตรงหรืออาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมหรือภารกิจของรัฐ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectify)
ในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความควบคุมของเราได้
 • สิทธิในการร้องเรียน (Right to lodge a complaint)
หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี ในบางกรณีบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุตามกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดตามหรือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

9. ข้อมูลการติดต่อของบริษัทฯ
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อติชม การใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในประกาศฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทฯ ได้ ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท และที่อยู่ติดต่อ
บริษัท นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ จำกัด
เลขที่ 156   ซอยลาดพร้าว 107  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ช่องทางการติดต่อ : [email protected]
Call Center : 02-731-1029 ในระหว่างเวลาทำการ 8.30 – 17.30 น.

ประกาศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
https://www.ncp.co.th/ ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผล และเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทน เช่น Google Analytics เป็นต้น
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี จะถูกใช้งานเพื่อ:
 • จดจำสิ่งที่ท่านเลือกซื้อในตะกร้าสินค้า
 • จดจำระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
 • จดจำและรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ
คุกกี้สำหรับการใช้งาน จะถูกใช้งานเพื่อ:
 • จดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน
 • ทำให้มั่นใจว่าท่านได้รับการคุ้มครองเมื่อเข้าสู่ระบบ
 • เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งานบนเว็บไซต์ 
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น
คุกกี้ปฏิบัติการ จะถูกใช้งานเพื่อ:
 • พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์
 • พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียล และคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา

บริษัท Facebook เปลี่ยนเป็น Meta : เราเก็บรวบรวมเนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้ (เช่น เมตาดาต้า) ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพหรือวันที่สร้างไฟล์ นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงสิ่งที่คุณเห็นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ที่เราจัดหาให้ เช่น กล้อง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น แนะนำหน้ากากและฟิลเตอร์ที่คุณอาจชอบ หรือให้คำแนะนำในการใช้รูปแบบกล้อง ระบบของเราจะประมวลผลเนื้อหาและการสื่อสารที่คุณและผู้อื่นให้โดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์บริบทและเนื้อหาที่อยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้
ข้อมูลคุกกี้ : ข้อมูลจากคุกกี้ที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึง ID คุกกี้และการตั้งค่าต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานคุกกี้ในนโยบายคุกกี้ของ Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
บริษัทในเครือ Meta ทำงานร่วมกัน : Facebook และ Instagram ใช้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และเทคโนโลยีร่วมกันกับบริษัทในเครือ Meta อื่นๆ (https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp) (ซึ่งรวมถึง WhatsApp และ Oculus) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ล้ำสมัย มีความเกี่ยวข้อง สม่ำเสมอ และปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta ที่คุณใช้ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณระหว่างบริษัทในเครือ Meta อีกด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตและตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ตัวอย่างเช่น เราประมวลผลข้อมูลจาก WhatsApp เกี่ยวกับบัญชีที่ส่งข้อความสแปมในบริการดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับบัญชีเหล่านั้นบน Facebook, Instagram หรือ Messenger ได้อย่างเหมาะสม เรายังพยายามทำความเข้าใจวิธีที่ผู้คนใช้และโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta เช่น ทำความเข้าใจจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta ต่างๆ
Facebook Connect: เราอาจอนุญาตให้คุณสมัครและเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ หากคุณสมัครใช้งานโดยใช้ Facebook Connect, Facebook จะขออนุญาตจากคุณในการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างจากบัญชี Facebook ของคุณกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่อีเมล เพื่อให้เรายืนยันตัวตนและเพศ, เขตที่อยู่ทั่วไป, ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ Facebook, เขตเวลา, วันเกิด, รูปภาพโปรไฟล์, "ไลค์" ของคุณ และรายชื่อเพื่อน ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดย Facebook และให้ไว้กับเราภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่นี่: https://www.facebook.com/policy.php คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่เราได้รับจาก Facebook โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชี Facebook ของคุณ

Facebook Custom Audience: บริการนี้จาก Facebook ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาในแบบของคุณให้กับผู้ที่อยู่ในรายการอีเมลของเราเมื่อพวกเขาเข้าเว็บไซต์ Facebook.com เราให้ข้อมูลของคุณ เช่นที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่เข้ารหัสเอาไว้ (“เข้ารหัสแฮช” เพื่อให้ไม่มีมนุษย์อ่านได้) ส่งไปยัง Facebook เพื่อเปิดใช้งาน Facebook เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ถือบัญชีที่ลงทะเบียนกับ Facebook หรือไม่ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ได้ที่นี่: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram : เราใช้ข้อมูลที่เรามี (ตามที่คุณเลือก) และเราใช้ข้อมูลในการให้บริการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของ Meta และข้อกำหนดของ Instagram ข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta และอุปกรณ์ต่างๆ เราเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกันในผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta ทั้งหมดที่คุณใช้ไม่ว่าคุณจะใช้จากที่ใด ตัวอย่างเช่น เราสามารถแนะนำให้คุณเข้าร่วมกลุ่มบน Facebook ที่มีคนที่คุณติดตามบน Instagram หรือติดต่อสื่อสารด้วยใน Messenger 

นอกจากนี้ เรายังสามารถทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น เช่น โดยการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) จากผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Meta โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีในผลิตภัณฑ์อื่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ, สถานที่ที่คุณอยู่อาศัย, สถานที่ที่คุณชอบไป และธุรกิจและบุคคลที่คุณอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้บริการ ปรับแต่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา (ซึ่งรวมถึงโฆษณา) ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ การดำเนินการ และการเชื่อมต่อของคุณด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเลือกและปรับแต่งโฆษณา รวมถึงตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เราใช้เพื่อเลือกโฆษณาและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ให้กับคุณได้ในการตั้งค่า Facebook (https://www.facebook.com/settings/?tab=account) และการตั้งค่า Instagram (https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/)
เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อตรวจสอบยืนยันบัญชีและกิจกรรม, รับมือกับพฤติกรรมที่เป็นอันตราย, ตรวจจับและป้องกันสแปมและประสบการณ์ที่ไม่ดีอื่นๆ, รักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือเพื่อตรวจหาเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของ Facebook (https://engineering.fb.com/2018/02/21/ml-applications/under-the-hood-suicide-prevention-tools-powered-by-ai/) และเคล็ดลับด้านความปลอดภัยของ Instagram (https://help.instagram.com/369001149843369)

Google Tag Manager: เว็บไซต์ของเรายังใช้ Google Tag Manager บริการนี้ช่วยให้สามารถจัดการแท็กเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เฟซของ Google แท็กคือองค์ประกอบเล็กๆ ของโค้ด ใช้สำหรับ เพื่อวัดจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์, ดูพฤติกรรมผู้เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจผลการโฆษณา และสื่อโซเชี่ยล เพื่อตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้ง ตั้งค่าโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ Google Tag Managers ใช้สำหรับจัดการแท็กเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการใช้คุกกี้และไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เราแสดงรายการไว้ที่นี่เพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราใช้ หากปิดการใช้งานในระดับโดเมนหรือคุกกี้ ระบบ Google Tag Manager จะเหลือแค่ข้อมูลแท๊กที่เราใช้งานเท่านั้น

Google Analytics: เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา. Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและสร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) โดย Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีดังต่อไปนี้ ลิงก์: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ https://www.ncp.co.th/ อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

การลบและ/หรือการปิดกั้นคุกกี้
การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ดังนี้

•    กรณีใช้ Google Chrome™
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นคลิก การตั้งค่า
 3. เลือกเมนู "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิก คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. คลิกดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด จากนั้น นำออกทั้งหมด
 5. ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด
•    กรณีใช้ Safari®
 1. หากต้องการล้างประวัติและคุกกี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Safari แล้วแตะ "ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์" 
 2. หากต้องการล้างคุกกี้และเก็บประวัติเอาไว้ ให้แตะการตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง > ข้อมูลเว็บไซต์ แล้วแตะ "เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก"
•    กรณีใช้ Microsoft® Internet Explorer
 1. เปิดใน Internet Explorer 
 2. เลือกปุ่ม เครื่องมือ > ความปลอดภัย จากนั้นเลือก ลบประวัติการเรียกดู
 3. ติ๊กเครื่องหมายในกล่อง คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วเลือกลบ
•    กรณีใช้ Mozilla Firefox®
 1. เปิดใช้งาน Firefox® 
 2. คลิกที่ ตัวเลือก จากนั้นคลิกที่เมนู ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 3. เลือกหัวข้อ คุกกี้และข้อมูลไซต์ จากนั้นคลิกปุ่ม ล้างข้อมูล
 4. ติ๊กเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ คุกกี้และข้อมูลไซต์ หร้อมทั้งติ๊กเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ เนื้อหาเว็บที่ถูกแคชไว้
 5. จากนั้นกดปุ่ม ล้าง
•    กรณีใช้ Google Chrome™ for android
 1. เปิดแอป Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัว > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงล่าสุดหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือก "คุกกี้ ใบอนุญาตสื่อ และข้อมูลเว็บไซต์" ยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
 6. แตะล้างข้อมูล > ล้าง
•    กรณีใช้ Google Chrome™  for ios
 1. เปิดแอป Chrome™ บน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัว > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกคุกกี้ ข้อมูลเว็บไซต์ ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ
 5. แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 6. แตะเสร็จสิ้น
ประกาศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565