เกี่ยวกับเรา
นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าสมุนไพรที่มีการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค และยังมีมาตรฐานต่าง ๆ เทียบเท่าระดับโลกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร และยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษามาตรฐานดี ๆ ที่มีไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

Monde Selection
รางวัลเหรียญทองระดับโลกของสถาบัน Monde Selection ประเทศเบลเยียม

รางวัลเหรียญทองระดับโลก จากสถาบัน Monde Selection ประเภทผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ ที่ “ฟิตเน่” และ “ฮอทต้า” ได้ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ส่วนผสมต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานกระบวนการผลิต และรสชาติ จากคณะกรรมการตัดสิน และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติถึง 70 ท่าน ซึ่งในปี 2017 มีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าทดสอบกว่า 3,000 ผลิตภัณฑ์ จาก 84 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ ของฟิตเน่ และฮอทต้า เท่านั้น ที่มาจากประเทศไทย
 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ”

ฟิตเน่ และ ฮอทต้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดหวาน มัน เค็ม ลง โดยผ่านเกณฑ์ตรวจคุณค่าทางโภชนาการจาก “หน่วยรับรองการใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
 

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตรวจประเมินและการรับรองในด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย

ที่มีการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค และยังมีมาตรฐานต่าง ๆ เทียบเท่าระดับโลกเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค และยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษามาตรฐานดี ๆ ที่มีไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
 
 
ISO 9001
เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบหรือผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนด ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อหรือลูกค้า กับผู้ส่งมอบหรือผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้ากับผู้ส่งมอบรายใด หรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีการบริการคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001
 
 
PIC/S GMP
เป็นมาตรฐานการผลิตยาที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU-GMP) มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน GMP ทั่วไป เพราะในฐานะผู้ผลิตยาคุณภาพ ต้องมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้มีระดับสูงอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนหรือปลอมปนของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการทำงานที่มีความสะอาด มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากที่สุด
 
 
GMP (Good Manufacturing Practice)
เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
 
 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
เป็นมาตราฐานสากลด้านความปลอดภัยสูงสุดที่สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ฟิตเน่เป็นรายแรกของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับรองมาตราฐานนี้
 
 
BRC (Brand Reputation Compliance)
เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งซึ่งกลุ่มผู้ค้าปลีกของประเทศอังกฤษ และกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าปลีก เช่น เทสโกจเซนส์เบอรี แสดา บูทส์ สปาร์ เชฟเวย์ ฯลฯ รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนามาตรฐาน BRC สำหรับธุรกิจค้าอาหารปลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค
 
 
ฮาลาล (HALAL)
บริษัทปฏิบัติตามมาตราฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ มกอช. 8400-2250 THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD TACFS 840-2007 เพื่อให้สินค้าอาหารฮาลาล มีความถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค