หัวหน้าส่วนงานวิจัย

Full Time
โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
Posted 3 ปี ago

รายละเอียดงาน :
• วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ และบริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด ควบคุมทีมงานวิจัย

คุณสมบัติ :
• เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาเศรษฐศาตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิทยาศาตร์ (สถิติ) และผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีการวิจัย พร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านสถิติ, ธุรกิจและการตลาด
• ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป และสามารถดำเนินการวิจัยได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS for Windown
• มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงการตลาดและธุรกิจ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี
• สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานและเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรงกับข้อมูลที่ได้มา
• มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน

สถานที่ทำงาน :
• โรงงานลาดพร้าว 107 จ.กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม :
• โทร 02-731-1029 ต่อ 6202-4
• อีเมล RecruitTeam@ncp.co.th

Job Features

Job CategoryRecruit NCP
Rank1

Apply Online