ABOUT NCP
Vision & Mission
“มุ่งการวิวัฒนาการทุกมิติ คงความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสมุนไพร เครื่องดื่มและอาหาร
ที่สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะทาง สุขภาพองค์รวมตอบโจทย์ความต้องการตามยุคสมัย สู่ผู้บริโภคระดับสากล”
 
 นโยบายคุณภาพ
“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพดี มีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร มั่นใจความเป็นของแท้ไม่ปลอมปน สอดคล้องตามกฎหมาย ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ส่งมอบสินค้าทันเวลา ไม่หยุดนิ่งพัฒนาความสามารถบุคลากร โดยปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล เพื่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคสูงสุด”