NEWS

พิธีมอบกองทุนบำรุงกิจ ประจำปี 2561

   CSR Activities    พิธีมอบกองทุนบำรุงกิจ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องมนธรรม บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) คุณวิศิษฐ์ บำรุงกิจ และคุณกาญจนา บำรุงกิจ ประธานกองทุนบำรุงกิจ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุน “กองทุนบำรุงกิจ” ประจำปี 2561 ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัท เพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา ด้วยความสำคัญของการศึกษา ทำให้ “กองทุนบำรุงกิจ” ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานในบริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด  ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ได้แบ่งการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. ทุนให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละห้าพันบาทต่อชั้นปี
2. ทุนเรียนดี ซึ่งถูกแบ่งระดับการมอบทุนตามระดับชั้น
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุนละแปดพันบาทต่อชั้นปีจำนวน 10 ทุน
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุนละหนึ่งหมื่นบาทต่อชั้นปีจำนวน 10 ทุน
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 ทุนละหนึ่งหมื่นบาทต่อชั้นปีจำนวน 10 ทุน
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี 1-2 ทุนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อชั้นปีจำนวน 10 ทุน

ทั้งนี้ กองทุนบำรุงกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด ใน 2 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 : การช่วยเหลือทุนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรของพนักงานได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้าง ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติในอนาคต
ด้านที่ 2 : การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นหรืออื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

สำหรับการมอบทุนการศึกษา “กองทุนบำรุงกิจ” ทางโครงการหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของบุคลากรในบริษัท เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาไปในเส้นทางที่ถูกต้อง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาด้านสังคมต่อไป
BACK
Date : 23/7/2018
Views : 3,003
SHARE