NEWS

NCP Share for Change มอบคอมพิวเตอร์ให้น้อง สำหรับการศึกษาใหม่

   CSR Activities    NCP Share for Change มอบคอมพิวเตอร์ให้น้อง สำหรับการศึกษาใหม่
NCP Share for Change เพราะการมอบสิ่งดี ๆ ด้วยการ “แบ่งปัน” เป็นการสร้าง “โอกาส” และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด หรือ NCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฟิตเน่, ฮอทต้า, เลดิน่า, และ ตูมทิพ ร่วมสร้างและแบ่งปัน Share for Change โดยคุณอุษา จักษ์ตรีมงคล ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ (NCP) มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 16 เครื่อง ให้กับ ผอ.วุฒิ อิสระกุล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนต่อไปข้างหน้าและเป็นพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับสูงต่อไป

อนึ่ง โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฉะเชิงเทรา เขต1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 363 คน ปัจจุบันโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด แต่ใช้งานมานานหลายปีจนเกิดการชำรุดเสียหาย ทางโรงเรียนพยายามปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก จึงไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนได้ 

NCP มุ่งมั่น รวมใจ มอบคุณค่าสู่สังคม ตอบแทนสังคมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสและตลอดไป
BACK
Date : 9/12/2020
Views : 2,642
SHARE