NEWS

Peace in Mind “คำสอนของแม่ คำสอนเพื่อสังคม”

   Peace in Mind    Peace in Mind “คำสอนของแม่ คำสอนเพื่อสังคม”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 13 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “คำสอนของแม่ คำสอนเพื่อสังคม” โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน นอกจากนี้ วลีธรรมยังกล่าวถึงคำสอนของแม่ ซึ่งหมายถึงการนำคำสอนจากบุพการี เพื่อมาสร้างสิ่งดี ๆ ในสังคมด้วย

บรรยายธรรมโดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 6/8/2012
Views : 1,871
SHARE