NEWS

Peace in Mind “ใจเขา ใจเรา มองให้เป็น”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ใจเขา ใจเรา มองให้เป็น”
โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนนำธรรมะคำสอนมาใช้กับการทำงาน ผ่านมาถึงครั้งที่ 12 โดยครั้งนี้ พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ได้กลับมาแสดงวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “ใจเขา ใจเรา มองให้เป็น” 

บรรยายธรรมโดย พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน
ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝายหิน เชียงใหม่
BACK
Date : 15/8/2019
Views : 2,073
SHARE